Search

Current filters:

Search

Item hits:
 • thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Quất (2017)

 • Thứ nhất, luận án khẳng định vị trí quan trọng của nhân vật người trí thức trong tiểu thuyết Việt Nam sau 1975 - Thứ hai, luận án chỉ ra được các đặc điểm loại hình, khái quát ý nghĩa hình tượng nhân vật người trí thức trong tiểu thuyết Việt Nam sau 1975 - Thứ ba, luận án chỉ rõ những đặc sắc nghệ thuật của các nhà văn sau 1975 trong việc thể hiện hình tượng người trí thức, đồng thời, luận án cũng khẳng định phong cách nghệ thuật độc đáo của một số nhà văn từ việc xây dựng nhân vật người trí thức - Thứ tư, luận án đặt đề tài người trí thức trong tiểu thuyết Việt Nam sau 1975 nói riêng, đề tài người trí thức trong văn học Việt Nam nói chung vào trong mối tương quan và sự phát triển chung của đề tài người trí trong dòng chảy văn học thế giới.

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thanh Tâm;  Advisor: Lý, Hòa Thu, người hướng dẫn (2011)

 • 110 tr. + CD-ROM+Tóm tắt; Luận văn ThS. Văn học Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Nghiên cứu quan điểm của nhà văn về hiện thực, con người và nghệ thuật của Hồ Anh Thái. Từ đó, tìm hiểu sự quy chiếu của quan điểm đó tới nghệ thuật tự sự trong sáng tác tiểu thuyết của nhà văn. Phân tích nghệ thuật tự sự trong sáng tác của một nhà văn là (...); Electronic Resources

 • Other


 • Authors: Đinh, Văn Thuần (2017)

 • Thứ nhất, luận án đã chứng minh văn học là hình thức mô hình hóa hiện thực, từ đó tạo lập cơ sở khoa học khả dụng để nghiên cứu các mô hình hiện thực tiêu biểu trong thể loại tiểu thuyết. Thứ hai, luận án đã phân tích hai mô hình hiện thực tiêu biểu trong tiểu thuyết Việt Nam sau năm 1986: mô hình hiện thực mô phỏng và mô hình hiện thực sắp đặt. Thứ ba, luận án đã chỉ ra tương quan giữa các mô hình hiện thực, từ đó nhận diện giá trị và sự vận động, đổi mới của tiểu thuyết Việt Nam sau năm 1986.

 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Nhung;  Advisor: Lê, Huy Tiêu (2012)

 • Luận văn ThS. Văn học nước ngoài -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Làm rõ các vấn đề liên quan tới kết cấu, người tự sự, ngôi kể, điểm nhìn, giọng điệu. Đi sâu khai thác đặc điểm nhân vật và các kiểu nhân vật. Làm rõ nghệ thuật kết cấu thời gian, không gian đó là sự phá vỡ trật tự thời gian, thời gian trong mối quan hệ vớ (...); Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hà;  Advisor: Lê, Huy Tiêu (2011)

 • Luận văn ThS. Văn học nước ngoài -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Chương 1: Cơ sở lí luận hình thành dấu ấn hậu hiện đại trong tiểu thuyết Mạc Ngôn. Chương 2: Dấu ấn hậu hiện đại thể hiện qua hình tượng nghịch dị - mã kép trong tiểu thuyết Thập tam bộ. Chương 3: Dấu ấn hậu hiện đại thể hiện qua ngôn ngữ cuồng hoan và vấn (...); Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Tuyết Nhung;  Advisor: Đào, Duy Hiệp (2011)

 • Luận văn ThS. Văn học -- Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Lý luận về thời gian và những vấn đề lịch sử - xã hội trong Những kẻ thiện tâm của Jonathan Littell. Nghiên cứu các cấp độ thời gian trong Những kẻ thiện tâm; thời gian trong mối quan hệ với các yếu tố hình thức nghệ thuật khác - ứng dụng lý thuyết trần th (...); Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Dương, Thị Khu;  Advisor: Lê, Huy Tiêu (2009)

 • Luận văn ThS. Văn học nước ngoài -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Trình bày về khái niệm tự sự, người tự sự và điểm nhìn tự sự trong chuyện “Hứa Tam quan bán máu”. Khái quát về khái niệm nhân vật, các kiểu nhân vật trong chuyện: người bán máu, người mua máu, nhân vật khác và nghệ thuật xây dựng nhân vật. Tìm hiểu không g (...); Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Tạ, Như Oanh;  Advisor: Đặng, Anh Đào (2011)

 • Luận văn ThS. Văn học nước ngoài -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Giới thiệu logic lời kể chuyện của các nhân vật trong tác phẩm và nêu hình ảnh Caddy qua cái nhìn của mỗi nhân vật. Nêu lên đặc trưng chung trong cách nhìn Caddy (đã tách biệt ở chương 1) với điểm độc đáo trong nghệ thuật xây dựng nhân vật Caddy ở tính đứt (...); Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Ngô, Thị Thủy;  Advisor: Lộc, Phương Thủy (2012)

 • Luận văn ThS. Văn học nước ngoài -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Giới thiệu về tình huống trần thuật, hình tượng và điểm nhìn của người kể chuyện. Nghiên cứu về giọng điệu, giọng điệu trong tác phẩm văn học, giọng điệu trong tiểu thuyết sững sờ và run rẩy. Tìm hiểu không gian văn hóa qua khái niệm không gian; phân loại (...); Electronic Resources