Search

Current filters:

Search

Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thị Thu Hiền;  Advisor: Nguyễn, Văn Thông , người hướng dẫn (2013)

 • 91 tr. + CD-ROM + tóm tắt; Luận văn ThS. Văn học dân gian -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Khảo sát thành ngữ, tục ngữ, ca dao trong thơ Nôm của Nguyễn Trãi. Khảo sát thành ngữ, tục ngữ, ca dao trong thơ Nôm của Hồ Xuân Hương. So sánh sự giống và khác nhau trong sáng tác thơ Nôm của Nguyễn Trãi và Hồ Xuân Hương; Electronic Resources

 • thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Quất (2017)

 • Thứ nhất, luận án khẳng định vị trí quan trọng của nhân vật người trí thức trong tiểu thuyết Việt Nam sau 1975 - Thứ hai, luận án chỉ ra được các đặc điểm loại hình, khái quát ý nghĩa hình tượng nhân vật người trí thức trong tiểu thuyết Việt Nam sau 1975 - Thứ ba, luận án chỉ rõ những đặc sắc nghệ thuật của các nhà văn sau 1975 trong việc thể hiện hình tượng người trí thức, đồng thời, luận án cũng khẳng định phong cách nghệ thuật độc đáo của một số nhà văn từ việc xây dựng nhân vật người trí thức - Thứ tư, luận án đặt đề tài người trí thức trong tiểu thuyết Việt Nam sau 1975 nói riêng, đề tài người trí thức trong văn học Việt Nam nói chung vào trong mối tương quan và sự phát triển chung của đề tài người trí trong dòng chảy văn học thế giới.

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thanh Tâm;  Advisor: Lý, Hòa Thu, người hướng dẫn (2011)

 • 110 tr. + CD-ROM+Tóm tắt; Luận văn ThS. Văn học Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Nghiên cứu quan điểm của nhà văn về hiện thực, con người và nghệ thuật của Hồ Anh Thái. Từ đó, tìm hiểu sự quy chiếu của quan điểm đó tới nghệ thuật tự sự trong sáng tác tiểu thuyết của nhà văn. Phân tích nghệ thuật tự sự trong sáng tác của một nhà văn là (...); Electronic Resources

 • Other


 • Authors: Đinh, Văn Thuần (2017)

 • Thứ nhất, luận án đã chứng minh văn học là hình thức mô hình hóa hiện thực, từ đó tạo lập cơ sở khoa học khả dụng để nghiên cứu các mô hình hiện thực tiêu biểu trong thể loại tiểu thuyết. Thứ hai, luận án đã phân tích hai mô hình hiện thực tiêu biểu trong tiểu thuyết Việt Nam sau năm 1986: mô hình hiện thực mô phỏng và mô hình hiện thực sắp đặt. Thứ ba, luận án đã chỉ ra tương quan giữa các mô hình hiện thực, từ đó nhận diện giá trị và sự vận động, đổi mới của tiểu thuyết Việt Nam sau năm 1986.

 • Thesis


 • Authors: Đới, Thị Hồng;  Advisor: Lưu, Khánh Thơ, (2013)

 • Luận văn ThS. Văn học Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học quốc gia Hà Nội, 2013; Electronic Resources; Trình bày khái niệm về cái tôi, cái tôi trữ tình, các hình thức biểu hiện của cái tôi trữ tình trong văn học cũng như sự hình thành cá tính sáng tạo trong thơ của ba tác giả Dư Thị Hoàn, Đoàn Thị Lam Luyến, Hoàng Việt Hằng. Tìm hiểu về cái tôi trữ tình tro (...)

 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Thu Thủy;  Advisor: Đoàn, Đức Phương , người hướng dẫn (2011)

 • 151 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Văn học Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Nghiên cứu về văn học thiếu nhi và truyện thiếu nhi của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Phân tích đặc điểm nội dung của truyện thiếu nhi của Nguyễn Nhật Ánh. Tìm hiểu về đặc điểm nghệ thuật truyện thiếu nhi của tác giả Nguyễn Nhật Ánh; Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Thu Hoàn;  Advisor: Nguyễn, Văn Nam, người hướng dẫn (2012)

 • 122 tr. + CD-ROM + Tóm tắt; Luận văn ThS. Lý luận văn học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Tìm hiểu về tư duy thơ và hành trình sáng tạo của nhà thơ Chế Lan Viên. Nghiên cứu sự đối lập tương phản trong các chi tiết hình ảnh và hình tượng thơ. Trình bày sự tương phản đối lập trong nghệ thuật xây dựng thời gian và không gian; Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Phạm, Đức Cường;  Advisor: Trần, Khánh Thành, người hướng dẫn (2010)

 • 96 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Lý luận văn học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Chương 1: Nguyễn Bính – một nhà thơ tiêu biểu của phong trào Thơ mới lãng mạn 1932 – 1945. Chương 2: Nhà thơ chân quê và khát vọng giang hồ. Chương 3: Khát vọng tình yêu và cảnh ngộ lỡ bước. Chương 4: Khát vọng công danh và bi kịch nhầm thời; Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Cấn, Thị Thu Hằng;  Advisor: Nguyễn, Văn Nam , người hướng dẫn (2011)

 • 119 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Lí luận văn học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Khẳng định vị trí và tầm quan trọng của mảng tiểu thuyết về đề tài chiến tranh cách mạng trong dòng chảy của văn học Việt Nam. Tập trung vào việc phân tích một số tiểu thuyết tiêu biểu của văn học giai đoạn 2004- 2009, làm rõ những nét đổi mới của mảng tiể (...); Electronic Resources