Search

Current filters:

Search

Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Ngọc Trâm;  Advisor: Đỗ, Tiến Sâm, người hướng dẫn (2008)

 • 116 tr. + CD-ROM; Giới thiệu các điều kiện tự nhiên và xã hội tỉnh Vân Nam, qua đó tìm hiểu những ưu thế của tỉnh này trong việc phát triển kinh tế xã hội, đối nội - đối ngoại kể từ khi thực hiện cải cách mở cửa cho tới nay. Đồng thời phân tích kế hoạch và triển vọng phát t (...); Luận văn ThS Châu Á học 60 31 50 Trường Đại học khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội; Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Kiều Trang;  Advisor: Nguyễn, Trọng Hậu, người hướng dẫn (2008)

 • 90 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS Châu Á học 60 31 50 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội; Electronic Resources; Tổng quan về quan hệ mậu dịch biên giới Việt Nam - Trung Quốc trước năm 1991 như sự khác nhau về mậu dịch biên giới và đặc điểm kinh tế xã hội của các tỉnh biên giới Việt Nam – Trung Quốc. Phân tích hoạt động mậu dịch biên giới: hoạt động trao đổi hàng hoá (...)

 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Thúy;  Advisor: Phạm, Quang Minh, 1962- , người hướng dẫn (2014)

 • Luận văn ThS. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014; Hệ thống hóa những vấn đề mang tính lý luận về giao lưu văn hóa quốc tế; phân tích làm rõ khái niệm, các đặc trưng, xu hướng và vai trò của giao lưu văn hóa trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay. Tập trung phân tích bối cảnh quốc tế và trong nước tác động đ (...); Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Dương, Thị Mai Hoa;  Advisor: Lê, Văn Thịnh , người hướng dẫn (2013)

 • Tập hợp, hệ thống những tư liệu về chủ trương của Đảng trong lĩnh vực kinh tế đối ngoại nói chung và trong chính sách kinh tế thương mại với Liên Xô giai đoạn 1976-1991 nói riêng. Nghiên cứu, làm rõ những nội dung cơ bản trong chủ trương, đường lối, chính (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Lịch sử Đảng -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Tuyết;  Advisor: Nguyễn, Kim Sơn (2013)

 • Luận văn ThS. Hán Nôm -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Tìm hiểu sâu về tiểu sử, sự nghiệp trước thuật và đánh giá vai trò của chuyến đi sứ năm 1760-1762 đối với hoạt động học thuật của Lê Quý Đôn. Khảo cứu, dịch chú và tìm hiểu nội dung, giá trị tác phẩm Bắc sứ thông lục được Lê Quý Đôn viết trên đường đi sứ. (...); Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thịnh;  Advisor: Vũ, Dũng, Người hướng dẫn (2008)

 • 125 tr. + CD-ROM; Hệ thống hóa cơ sở lý luận về định kiến giới (ĐKG) và những đặc điểm cơ bản của ca dao, tục ngữ, thành ngữ Việt Nam. Nghiên cứu những biểu hiện cụ thể của ĐKG được phản ánh trong ca dao, tục ngữ, thành ngữ Việt Nam như: ĐKG liên quan đến ngoại hình của ngư (...); Luận văn ThS Tâm lý học 60 31 80 Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội; Electronic Resources