Search

Current filters:

Search

Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Thị Thảo;  Advisor: Hoa, Ngọc Sơn , người hướng dẫn (2010)

 • 70 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Ngôn ngữ Hán -- Trường đại học Ngoại Ngữ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; 为了达到以上的目的,本论文要完成以下几项任务:(1) 综述一下现代汉语“个”字研究现状. (2)对现代汉语“个”字进行探索,指出其分类、特点和用法。(3)对越南学生学习“个”字进行考察,找出学生常犯的错误,并分析偏误的成因,进而指出有关教学建议。; Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương Anh;  Advisor: Phạm, Đức Trung (2012)

 • 在第二语言教学中,听力教学有着极其重要的意义,听是语言学习的起点,也是语言教学的重点之一。外国学生学好汉语首先要从听力开始。听力能力的高低决定学生学汉语的成败,影响到他们整体语言能力 的形成。因此,听力教学始终处于 领先地位,初级 阶段是汉语听力的关键前提所以汉语初级阶段教学更加强调才能保 证学生听力教学的质量,才能保证学生汉语能力的整体提高。提问是课堂教学最常用的教学方法之一,也是最富影响力的教学艺术。教学的有效性在很大程度上取决于提问方法的选择。听力教师在各个环节都会频繁地使用提问,可以说,提问是听力教学的主要手段。

 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Đông Vinh, 1979-;  Advisor: Hoa, Ngọc Sơn (2012)

 • 术语是世界语言发展的重要部分。随着社会的发展、各种科学技的飞跃发展,新行业、新领域出现,从而产生了大量新词语给新现象下定义或解释新事物,专业术语也越来越多,因此术语研究成为非常迫切的工作。在随着中-越两国关系的发展,中-越两国在诸多领域特别是经济上的合作也日益增多的背景下,准确理解及翻译财务会计术语起着重要意义。因此,我们论文的研究目的是通过统计、分析现代汉语财务会计术语以阐明汉语财务会计术语的特点。同时在这个基础上进一步分析、研究找出有效的汉越翻译方法和手段。论文除了前言、结语、参考文献及附录以外,共分成三章。第一章是理论基础。这一章主要围绕四个问题,即:术语概说,《会计辞典》简介,翻译理论及术语研究状况。第二章在对财务会计术语进行统计、分析的基础上,阐明财务会计术语的特点(包括术语长度信息、术语语法结构和语义结构的特点)。第三章,我们涉及到会计术语翻译原则及汉越词对汉越翻译的影响以便于找出有效的翻译方法。; Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Mai Phương;  Advisor: Đỗ, Thị Thanh Huyền , người hướng dẫn (2012)

 • 77 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Ngôn ngữ Hán -- Trường Đại học Ngoại ngữ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Electronic Resources; 连动句是现代汉语中一种特殊的句式,能够比较充分地反映汉语句子的结构特点。因其意义的复杂性和结构的特殊性而连动句被看作现代汉语语法研究的热点之一,也是难点之一。本文首先对连动句的研究现状进行总结,指出前人的研究成果与争议,然后对现代汉语连动句进行系统全面的描写,找出每一种句式结构形式上的特点及其语义关系。在此基础上,笔者将现代汉语和越南语连动句进行对比,得出越南人和中国人在连动句使用方面的异同。经过对比研究,本文得出了以下结论:从语法特点的角度来看,现代汉语连动句是由两个或两个以上动词短语连用构成的,共同陈述 (...)