Search

Current filters:

Search

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Huy Sinh;  Advisor: Thân, Đức Hiền (1990)

  • Tác giả giới thiệu về vật liệu siêu dẫn nhiệt độ cao và một số nét công nghệ chế tạo vật liệu siêu dẫn nhiệt độ cao loại Bi- Sr- Ca- Cu- O; Các phương pháp thực nghiệm nghiên cứu hợp chất siêu dẫn chứa Bismut pha tạp Bari.