Search

Current filters:

Search

Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Hải Liêm (2010)

 • Tổng quan: Giới thiệu tổng quan về cấu trúc, các tính chất đặc trưng, các ứng dụng thực tế của ống nano carbon; Giới thiệu sơ lược về transistor hiệu ứng trường (MOSFET); Giới thiệu về transistor hiệu ứng trường ứng dụng ống nano carbon (CNTFET). Thiết bị và phương pháp nghiên cứu: Giới thiệu vật liệu và thiết bị sử dụng trong quá trình chế tạo và khảo sát CNTFET; Trình bày các phương pháp nghiên cứu chế tạo CNTFET. Chế tạo CNTFET: Trình bày chi tiết các bước chế tạo CNTFET. Đo đạc: Khảo sát, đánh giá qui trình chế tạo CNTFET; Kiểm tra đặc tính điện của sản phẩm CNTFET tạo thành.

 • Thesis


 • Authors: Tạ, Thị Thu Hiền (2010)

 • Chương 1: Giới thiệu. Chương 2: Tổng quan về ngôn ngữ CafeOBJ, kỹ thuật đặc tả và kiểm chứng phần mềm bằng phương pháp hình thức được sử dụng trong CafeOBJ. Chương 3: Đặc tả hệ thống đa tác tử và các thuộc tính. Chương 4: Mổ tả về phương pháp kiểm chứng hệ thống đa tác tử bằng ngôn ngữ CafeOBJ, với tư tưởng quy nạp, có thể kiểm chứng với không gian trạng thái là vô tận. Chương 5: Tóm tắt kết quả đạt được, kết luận, những hạn chế và hướng nghiên cứu phát triển trong tương lai

 • Thesis


 • Authors: Tạ, Thị Thu Hiền (2010)

 • Chương 1: Giới thiệu. Chương 2: Tổng quan về ngôn ngữ CafeOBJ, kỹ thuật đặc tả và kiểm chứng phần mềm bằng phương pháp hình thức được sử dụng trong CafeOBJ. Chương 3: Đặc tả hệ thống đa tác tử và các thuộc tính. Chương 4: Mổ tả về phương pháp kiểm chứng hệ thống đa tác tử bằng ngôn ngữ CafeOBJ, với tư tưởng quy nạp, có thể kiểm chứng với không gian trạng thái là vô tận. Chương 5: Tóm tắt kết quả đạt được, kết luận, những hạn chế và hướng nghiên cứu phát triển trong tương lai

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Đức Thọ (2016)

 • • Hệ cảm biến Pt/YSZ/Pt-LaFeO3 thể hiện độ nhạy và chọn lọc cao với khí NO2 so với các khí NO, CO, C3H8 và CH4. Theo chiều tăng của nhiệt độ nung ủ, sự thay đổi điện áp V với khí NO2 của hệ cảm biến Pt/YSZ/Pt-LaFeO3 giảm nhanh tại nhiệt độ nung ủ Ts = 900 oC, sau đó tăng mạnh tới nhiệt độ Ts = 1300 oC và đạt cực đại tại nhiệt độ Ts = 1200 oC. Các đặc trưng thay đổi điện áp và độ chọn lọc có thể được giải thích là do quá trình nung ủ gây ra sự thay đổi các thông số như vi cấu trúc, độ xốp, hình thái và kích thước hạt của lớp oxit kim loại LaFeO3 và vùng biên của YSZ/oxit kim loại. • Cảm biến điện hóa dựa trên điện cực LaFeO3 có độ chọn lọc và độ nhạy cao nhất với khí NO2 khi so sánh với các điện cực oxit perovskite sử dụng các kim loại chuyển tiếp 3d khác (Mn, Co và Ni). Đặc...

 • Thesis


 • Authors: Phùng, Thanh Sơn;  Advisor: Trương, Anh Hoàng (2010)

 • Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu nắm bắt rõ về Z3 và JPF. Sau đó bước đầu tích hợp thành công Z3 vào JPF (mở rộng JPF với Z3) để có thể sinh tự động dữ liệu kiểm thử chương trình Java cho các bài toán mà hiện nay JPF không thể thực hiện được. (ví dụ: sinh tự động dữ liệu cho số học phi tuyến tính).; Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Mai, Thị Kim Oanh;  Advisor: Phạm, Ngọc Hùng , người hướng dẫn (2011)

 • 62 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Công nghệ phần mềm -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Electronic Resources; Trình bày các kiến thức tổng quan nhất về kiểm thử phần mềm bao gồm: các khái niệm cơ bản về kiểm thử phần mềm (định nghĩa, lý do, vai trò và mục tiêu của kiểm thử), tiến trình thực hiện kiểm thử bao gồm những giai đoạn nào, các công việc cần thực hiện tro (...)

 • Thesis


 • Authors: Tô, Lan Hương;  Advisor: Nguyễn, Việt Hà (2010)

 • Electronic Resources; Chương 1 trình bày khái quát về ước lượng chi phí phần mềm. Chương 2 trình bày về lý thuyết phương pháp lập luận trên kinh nghiệm CBR. Chương 3 đưa ra cách thức chi tiết trong áp dụng phương pháp CBR vào ước lượng chi phí phần mềm. Chương 4 mô tả thực nghiệm với hệ thống các dự án tại đơn vị công tác và có đánh giá kết quả thực nghiệm. Chương 5 tổng kết lại những kết quả đạt được sau quá trình nghiên cứu và hướng nghiên cứu tiếp theo.