Search

Current filters:

Search

Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Minh Châu;  Advisor: Nguyễn, Xuân Huy (2006)

 • Trình bày các khái niệm cơ bản của cơ sở dữ liệu quan hệ, đại số quan hệ; phụ thuộc hàm, bao đóng của tập thuộc tính, phủ, khoá của lược đồ quan hệ và chuẩn hoá lược đồ quan hệ trên cơ sở các phụ thuộc hàm. Trình bày phép dịch chuyển lược đồ quan hệ: dạng biểu diễn, các tính chất.

 • Thesis


 • Authors: Phùng, Thanh Xuân;  Advisor: Nguyễn, Hoài Sơn, người hướng dẫn (2009)

 • Electronic Resources; 64 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Truyền dữ liệu và Mạng máy tính -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Giới thiệu về sáu thành phần trong video streaming như nén; điều khiển chất lượng dịch vụ tại điểm phát/nhận; dịch vụ phân tán dữ liệu trên mạng; máy chủ luồng; các cơ chế đồng bộ và giao thức video streaming. Giới thiệu truyền thông mạng ngang hàng multic (...)

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Minh Tú;  Advisor: Nguyễn, Văn Hùng, người hướng dẫn (2009)

 • 55 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Truyền dữ liệu và mạng máy tính -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Tổng quan cơ sở lý luận về thương mại điện tử (TMĐT): giới thiệu các khái niệm cơ bản và các mô hình về TMĐT. Tìm hiểu các kiến thức về bảo mật trong TMĐT, chuẩn giao tiếp SMPP với các công ty viễn thông, chuẩn giao tiếp ISO8583 với các ngân hàng. Đưa ra b (...); Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Đinh, Quang Vũ;  Advisor: Phạm, Thanh Giang, người hướng dẫn (2012)

 • 70 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Truyền dữ liệu và mạng máy tính -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Chương 1. Mạng ad hoc và các vấn đề an ninh trong mạng ad hoc: Tổng quan về mạng ad hoc, sự thiếu an ninh và các mối đe dọa trong mạng ad hoc, đồng thời chỉ ra giải pháp an ninh trong mạng ad hoc thông qua quản lý khóa. Chương 2. Quản lý khóa trong mạng ad (...); Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Phạm, Anh Tú (2017)

 • - Giới thiệu các khái niệm, phương pháp liên quan đến nhận dạng tiếng nói. Lý thuyết về các phương pháp trích trọn đặc trưng của tiếng nói, mô hình âm học và mô hình ngôn ngữ. - Giới thiệu về ngôn ngữ tiếng Việt, hệ thống âm vị tiếng Việt, phương pháp phát âm, các đặc điểm riêng biệt của tiếng Việt. - Nghiên cứu công cụ xây dựng hệ nhận dạng tiếng nói là HTK (Hidden Markov Model Toolkit), qua đó cài đặt và chạy thành công chương trình mô phỏng, thực nghiệm nhận dạng mười chữ số tiếng Việt phát âm liên tục bằng phương pháp nhận dạng tiếng nói HTK liên tục.

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Duy Tân;  Advisor: Trần, Hồng Quân, người hướng dẫn (2009)

 • 93 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Truyền dữ liệu và mạng máy tính -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Giới thiệu khái quát về lịch sử phát triển của mạng Ad hoc, công nghệ hiện đang được sử dụng trong mạng vô tuyến Ad hoc và vấn đề định tuyến trong mạng. Nghiên cứu mô hình kiến trúc mạng không dây dựa trên cơ sở tiêu chuẩn 802.11 bao gồm: mô hình kiến trúc (...); Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Tố Nga (2017)

 • Luận văn trình bày những hiểu biết của tác giả về công cụ kiểm chứng phần mềm Uppaal, bên cạnh đó tác giả xây dựng được 4 ví dụ về hệ thống thời gian giả định có tính ứng dụng trong thực tế (hệ thống tự động phân loại sản phẩm và hệ thống điều khiển việc sử dụng chung nguồn tài nguyên),vận dụng đặc tả và kiểm chứng các hệ thống đó bằng công cụ Uppaal.

 • Thesis


 • Authors: Dương, Lê Minh;  Advisor: Bùi, Thế Duy (2007)

 • Chương 1. Trình bày tổng quan về mạng không dây: lịch sử phát triển, phân loại, khái niệm mạng MANET và các đặc trưng, ... Chương 2. Trình bày về broadcast trong mạng MANET, kỹ thuật flooding và một số cải tiến, nghiên cứu một số lý thuyết liên quan đến kỹ thuật flooding theo xác suất... Chương 3. Đề xuất một số mô hình thử nghiệm kỹ thuật flooding xác suất trong mạng MANET dựa trên phần mềm mô phỏng NS-2, triển khai mô phỏng và đánh giá các kết quả đạt được.