Search

Current filters:

Search

Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Cao, Hùng Cường;  Advisor: Hồ, Thuần, Người hướng dẫn (2007)

 • 71 tr. + CD-ROM; Mô tả lý thuyết về khai phá dữ liệu (KPDL), cây quyết định và độ đo mờ nói chung, kỹ thuật về KPDL. Trình bày thuật toán quy nạp cây quyết định mờ: biểu diễn của nhận thức không chắc chắn trong bài toán phân loại, định lượng nhận thức không chắc chắn, luật (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Công nghệ thông tin -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007

 • Thesis


 • Authors: Võ, Văn Thưởng;  Advisor: Nguyễn, Trí Thành (2012)

 • Trình bày các kiến thức cơ sở liên quan đến nghiên cứu giải thuật học công tác và ứng dụng vào bài toán khai phá quan điểm. Nghiên cứu khai phá quan điểm và ứng dụng: Khai phá quan điểm (Opinion mining); các thuật toán học có giám sát và phương pháp đánh giá bộ phân lớp. Trình bày ứng dụng học bán giám sát vào bài toán khai phá quan điểm: Cách tiếp cận và giải quyết bài toán; lựa chọn dữ liệu; trích chọn đặc trưng và xác định nhãn; tiền xử lý dữ liệu cũng như chuẩn bị dữ liệu. Đưa ra kết quả và thực nghiệm.

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Đình Văn;  Advisor: Hà, Quang Thụy (2011)

 • Khái quát chung về luật dãy và khái phá luật dãy: trình bày khái quát về luật kết hợp, một số đối sánh giữa luật dãy và luật kết hợp, đồng thời giới thiệu sơ bộ các phương pháp tiếp cận khai phá luật dãy và các thuật toán điển hình tương ứng. Các phương pháp khai phá luật dãy: tập trung giới thiệu các thuật toán khai phá luật dãy như AprioriAll, AprioriSome, GSP là những thuật toán khởi thủy khai phá luật dãy và giới thiệu hai phương pháp khai phá luật dãy được công bố thời gian gần đây là “Khai phá luật dãy sử dụng kỹ thuật phân vùng” và “Khai phá luật dãy bằng mã hóa khối cơ bản”. Tổng quan về Hệ thống Quản lý khách hàng và tính hóa đơn nước, đồng thời đề xuất ứng dụng khai phá luật dãy với thuật toán AprioriAll trong Hệ thống Quản lý khách hàng và tính hóa đơn nước.

 • Thesis


 • Authors: Phan, Thị Hồng Thu;  Advisor: Hoàng, Xuân Huấn (2004)

 • Luận văn trình bày các khái niệm cơ bản, các bước, cách phân loại và ứng dụng của khai phá dữ liệu (Data Mining). Giới thiệu tổng quan về các phương pháp phân cụm dữ liệu: phương pháp phân hoạch, phân cấp, dựa vào mật độ và dựa vào chia lưới; đồng thời trì (...)