Search

Current filters:

Search

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Anh Tuấn;  Advisor: Lê, Văn Hồng (2007)

  • Tổng quan về ứng dụng hạt từ kích thước nanomet trong y - sinh học và xử lý môi trường; từ tính của vật liệu từ dạng hạt kích thước nanomet; cơ chế vật lý của hiệu ứng đốt nhiệt sử dụng hạt từ; yêu cầu về công suất đốt nhiệt và tối ưu tính chất vật lý của các hạt nano từ ứng dụng trong nhiệt-từ trị. Thực nghiệm đốt nhiệt-từ, giải hấp khí và đưa ra kết quả.