Search

Current filters:

Search

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thành Trung;  Advisor: Lê, Vũ Hà (2011)

  • Tổng quan về xử lý ảnh và tìm hiểu các bước cơ bản trong xử lý ảnh. Trình bày cơ sở lý luận về phương pháp nội suy: nội suy tuyến tính, nội suy song tuyến tính, nội suy spline và nội suy ảnh theo hướng. Đưa ra một số thực nghiệm, xác định các hướng, các vị (...); Electronic Resources