Search

Current filters:

Search

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Loan;  Advisor: Võ, Đình Hiếu (2012)

 • Trình bày những khái niệm về tính toán đám mây cũng như các tính chất của tính toán đám mây; tìm hiểu các mô hình dịch vụ chính trong tính toán đám mây và các mô hình triển khai các dịch vụ tính toán đám mây; những ưu và nhược điểm của tính toán đám mây trong doanh nghiệp. Trình bày một số kĩ thuật ánh xạ lược đồ (schema mapping techniques) trong cơ sở dữ liệu quan hệ đang được sử dụng như XML, bảng trục (pivot tables), bảng đoạn (chunk tables), bảng riêng (private tables), bảng phổ quát (universal tables), và đưa ra những yếu điểm và ưu điểm của từng phương pháp. So sánh một số kĩ thuật ánh xạ lược đồ cơ sở dữ liệu qua việc việc đánh giá hiệu suất của những thủ tục INSERT, UPDATE, SELECT với ba kĩ thuật ánh xạ lược đồ cơ sở dữ liệu sử dụng bảng phổ quát (universal tables) và bả...

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Vinh, Người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Loan (2017)

 • Về lý thuyết, luận văn tìm hiểu về các thành phần cơ bản của một hệ thống tìm kiếm thông tin bao gồm: Thành phần Thu thập dữ liệu: thực hiện thu thập toàn bộ dữ liệu sẽ tìm kiếm đưa về một nguồn tập trung để phục vụ quá trình phân tích và đánh chỉ mục dữ liệu. Thành phần Đánh chỉ mục dữ liệu: thực hiện phân tích, tiền xử lý nội dung dữ liệu, sau đó tiến hành đánh chỉ mục dữ liệu theo cách thức, cơ chế và yêu cầu của từng máy tìm kiếm cụ thể. Thành phần Tìm kiếm dữ liệu: thực hiện phân tích câu truy vấn và tìm kiếm tài liệu trên các file index, sau đó kết hợp với thông tin xếp hạng để trả lại kết quả tìm kiếm cho người dùng. Luận văn cũng tìm hiểu một cách hệ thống các tính năng và hoạt động của mã nguồn mở Lucene như: Lucene cung cấp khả năng phân tích dữ liệu, tạo chỉ mục cho các ...

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Loan;  Advisor: Đỗ, Năng Toàn (2007)

 • Trình bày tổng quan về bài toán nhận dạng đối tượng trong ảnh, đề cập đến hai vấn đề chính là các dạng bất biến trong ảnh và lý thuyết điểm bất động. Hệ thống hóa một số phương pháp phát hiện điểm bất động trong ảnh như: phương pháp Harris, phương pháp Har (...)