Search

Current filters:

Search

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Quyên;  Advisor: Ngô, Diên Tập (2009)

  • Giới thiệu tổng quan về bus nối tiếp đa năng USB. Tổng quan về host USB: Phần cứng và phần mềm. Giới thiệu về đường dẫn cơ bản và các mối quan hệ nội tại của phương thức truyền thống của USB. Mô tả các tính năng và hoạt động phổ biến ở lớp giữa của thiết b (...)

  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Quyên;  Advisor: Đỗ, Năng Toàn (2013)

  • Khái quát về thực tại ảo và bài toán mô phỏng cấu tạo hệ hô hấp, trong đó trình bày sơ lược về lịch sử quá trình phát triển và các lĩnh vực ứng dụng chính hiện nay của thực tại ảo, đồng thời tìm hiểu cấu tạo của hệ hô hấp nói chung và hệ hô hấp phổi nói riêng. Nghiên cứu kỹ thuật dựng mô hình, đó là kỹ thuật tạo mô hình (modelling), kỹ thuật hoạt hoá nhân vật (animation) và kỹ thuật kết xuất (rendering). Trong đó, với ứng dụng mô phỏng về cấu tạo của hệ hô hấp thì luận văn dừng lại ở tìm hiểu các kĩ thuật tạo đối tượng và kết xuất. Phần cuối cùng sẽ xây dựng mô hình ảo mô phỏng cấu tạo hệ hô hấp, phục vụ cho việc giảng dạy môn “Giải phẫu” ở trường Đại học sư phạm Hà Nội 2.