Search

Current filters:

Search

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hằng;  Advisor: Hà, Quang Thụy (2007)

  • Khái quát hóa về Khai phá dữ liệu WEB, mô tả hệ thống tìm kiếm và nhu cầu phân cụm áp dụng cho hệ thống; Trình bày các thuật toán phân cụm WEB với các yêu cầu và độ đo áp dụng, đi sâu các thuật toán phân cụm WEB có tính chất tăng; Trình bày kết quả thực nghiệm phân cụm WEB trên phần mềm thử nghiệm với thuật toán phân cụm DC-Tree, chương trình thử nghiệm được viết trên ngôn ngữ lập trình C# trên nền tảng . Net.Framework của Microsoft sử dụng SQL Server 2000