Search

Current filters:

Search

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hiền;  Advisor: Vũ, Đức Thi (2009)

  • Trình bày tổng quan về khám phá tri thức và khai phá dữ liệu: các khái niệm liên quan, các bài toán khai phá dữ liệu điển hình, các dạng dữ liệu có thể khai phá, các giai đoạn trong quá trình khai phá tri thức, các kỹ thuật tiếp cận chính trong khai phá dữ (...)