Search

Current filters:

Search

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thanh Bình;  Advisor: Đỗ, Năng Toàn (2010)

  • Khai phá dữ liệu là quá trình tìm kiếm những thông tin có ích, tiềm ẩn và mang tính dự đoán trên khối cơ sở dữ liệu lớn. Trong điều kiện và yêu cầu của nhiều lĩnh vực, đòi hỏi phải có những phương pháp nhanh, phù hợp, tự động, chính xác và có hiệu quả để lấy được thông tin có giá trị. Các tri thức chiết xuất được từ cơ sở dữ liệu trên nhiều lĩnh vực sẽ là một nguồn tài liệu hỗ trợ cho con người trong việc lên kế hoạch hoạt động hoặc trong việc ra quyết định sản xuất kinh doanh. Vì vậy, tính ứng dụng của khai thác cơ sở dữ liệu là một vấn đề đang được quan tâm bởi tính ứng dụng cao trong cuộc sống.

  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thanh Bình;  Advisor: Đặng, Văn Đức (2008)

  • Tổng quan về cơ sở dữ liệu đa phương tiện: nhu cầu cần có hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu, sự cần thiết phải có hệ thống chỉ mục và truy tìm thông tin đa phương tiện (MIRS) - tập trung nghiên cứu khái quát về MIRS và các ứng dụng của nó, các lĩnh vực liên (...)