Search

Current filters:

Search

Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Minh Tú;  Advisor: Nguyễn, Văn Hùng, người hướng dẫn (2009)

 • 55 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Truyền dữ liệu và mạng máy tính -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Tổng quan cơ sở lý luận về thương mại điện tử (TMĐT): giới thiệu các khái niệm cơ bản và các mô hình về TMĐT. Tìm hiểu các kiến thức về bảo mật trong TMĐT, chuẩn giao tiếp SMPP với các công ty viễn thông, chuẩn giao tiếp ISO8583 với các ngân hàng. Đưa ra b (...); Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Lê, Tuấn Vũ;  Advisor: Vũ, Đức Thi (2006)

 • Chương 1: Hệ chuyên gia, các phương pháp biểu diễn tri thức trong máy tính. Chương 2: Cơ chế suy luận trong hệ chuyên gia. Chương 3: Thiết kế, xây dựng hệ trợ giúp kiểm toán viên phát hiện các khu vực rủi ro của báo cáo tài chính trong quá trình lập kế hoạch kiểm toán.

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Long;  Advisor: Vũ, Đức Thi (2005)

 • Trình bày các giai đoạn của quá trình phát hiện tri thức, xem xét tới một kiến trúc mới về lưu trữ CSDL Data warehouse cùng với việc sử dụng nó cho khai phá dữ liệu. Nêu mục tiêu, nhiệm vụ, các phương pháp và kỹ thuật khai phá dữ liệu và trình bày chi tiết (...)

 • Thesis


 • Authors: Cao, Lê Mạnh Hà;  Advisor: Nguyễn, Văn Tam, người hướng dẫn (2009)

 • 86 tr. + CD-ROM; Xây dựng cơ chế quản lý chỉ mục nhằm quản lý dữ liệu phân tán và hỗ trợ các peer tìm kiếm và chia sẻ tài nguyên. Nghiên cứu cơ chế lưu đệm (caching) giúp cho việc tìm kiếm và download của các peer được thuận tiện và tối ưu. Đánh giá những hạn chế của các c (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Truyền dữ liệu và mạng máy tính -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009

 • Thesis


 • Authors: Trần, Hoài Nam;  Advisor: Vũ, Đức Thi (2004)

 • Giới thiệu chung về cơ sở dữ liệu đa phương tiện: các kiểu truyền thông và multimedia, sự cần thiết đối với MIRS, tổng quan về MIRS, các ứng dụng nói chung và khả năng mong đợi của MIRS. Trình bày cơ sở dữ liệu đa phương tiện: kiến trúc cho việc tổ chức nộ (...)

 • Thesis


 • Authors: Hà, Bình Dương;  Advisor: Đặng, Văn Đức, 1951- , người hướng dẫn (2013)

 • Luận văn ThS. Hệ thống thông tin -- Công nghệ thông tin. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Nghiên cứu về mô hình hệ thống thông tin địa lý phân tán của một tổ chức, cụ thể là: tìm hiểu về mô hình của hệ thống GIS truyền thống và sự tiến hóa của Web GIS . Qua đó tìm ra các khó khăn, những cách giải quyết và thiết lập một thử nghiệm nhỏ của một hệ (...); Electronic Resources