Search

Current filters:

Search

Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Thu Uyên;  Advisor: Hà, Quang Thụy (2011)

 • Giới thiệu sơ lược về mô hình của hệ thống tìm kiếm; Các bài toán liên quan để cải tiến kết quả của Hệ thống tìm kiếm; định nghĩa về bài toán Mở rộng truy vấn và một số vấn đề gặp phải. Giới thiệu một số phương pháp mở rộng truy vấn tiêu biểu đã được đưa ra từ trước tới nay. phân tích, đề xuất một phương pháp để giải quyết bài toán Mở rộng truy vấn cho tiếng Việt và trình bày việc áp dụng phương pháp đề xuất để xây dựng Hệ thống tìm kiếm tiếng Việt. Trình bày quá trình thực nghiệm của luận văn cho bài toàn Mở rộng truy vấn và việc áp dụng mô hình trên vào hệ thống tìm kiếm tiếng Việt, từ đó đưa ra một số đánh giá, nhận xét các kết quả đạt được.

 • Thesis


 • Authors: Trần, Đức Huân;  Advisor: Nguyễn, Văn Vinh; Nguyễn, Phú Bình (2014)

 • - Nghiên cứu và giới thiệu chi tiết các chỉ số kỹ thuật quan trọng và thông dụng dùng trong phân tích, dự báo chứng khoán. - Nghiên cứu về khai phá dữ liệu và một vài kỹ thuật cơ bản dùng trong khai phá dữ liệu, đặc biệt với mô hình máy véc tơ hỗ trợ. - Nghiên cứu và xây dựng các mô hình thử nghiệm dự báo chỉ số chứng khoán. Kết quả thu được có chỉ số đánh giá tương đối tốt

 • Thesis


 • Authors: Hà, Bình Dương;  Advisor: Đặng, Văn Đức, 1951- , người hướng dẫn (2013)

 • Luận văn ThS. Hệ thống thông tin -- Công nghệ thông tin. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Nghiên cứu về mô hình hệ thống thông tin địa lý phân tán của một tổ chức, cụ thể là: tìm hiểu về mô hình của hệ thống GIS truyền thống và sự tiến hóa của Web GIS . Qua đó tìm ra các khó khăn, những cách giải quyết và thiết lập một thử nghiệm nhỏ của một hệ (...); Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Vũ, Dương Tùng;  Advisor: Đặng, Văn Đức (2012)

 • Giới thiệu chung về dịch vụ dựa trên vị trí (Location Based Services – LBS) và những ứng dụng của dịch vụ LBS trong thực tiễn. Trình bày tổng quan nhất về Điện toán đám mây, về lợi ích và hạn chế khi áp dụng Điện toán đám mây trong thực tiễn. Giới thiệu về (...)

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Hậu;  Advisor: Nguyễn, Trí Thành (2011)

 • Giới thiệu về phương pháp học tích cực. Đưa ra mô h́ình học tích cực, so sánh giữa hai mô h́ình học thụ động và học tích cực. Từ đó nêu ra được ưu điểm của học tích cực và các miền ứng dụng. Trình bày cơ sở lý thuyết của phương pháp học tích cực.