Search

Current filters:

Search

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Tú--;  Advisor: Nguyễn, Tuệ , người hướng dẫn (2013)

  • Luận văn ThS. Hệ thống thông tin -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Tổng quan về cơ sở dữ liệu mở rộng. Trình bày một số mô hình cơ sở dữ liệu (CSDL) mở rộng như cơ sở dữ liệu tích cực, cơ sở dữ liệu thời gian và cơ sở dữ liệu không gian cùng với các ứng dụng của chúng. Hệ quản trị CSDL postgreSQL và Postgis. Trình bày ngh (...); Electronic Resources