Search

Current filters:

Search

Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Lê, Thị Thu;  Advisor: Trịnh, Nhật Tiến , người hướng dẫn (2011)

  • 94 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Hệ thống thông tin -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Nêu lên một số khái niệm cơ bản về đại số, số học, các khái niệm về mã hóa, chữ ký số cũng như độ phức tạp thuật toán. Tìm hiểu về đường cong Elliptic, một số hệ mật trên đường cong Elliptic và các tình huống xuất hiện khi sử dụng các hệ mật trên. Nghiên c (...); Electronic Resources

  • Thesis


  • Authors: Phạm, Thị Thu Uyên;  Advisor: Hà, Quang Thụy (2011)

  • Giới thiệu sơ lược về mô hình của hệ thống tìm kiếm; Các bài toán liên quan để cải tiến kết quả của Hệ thống tìm kiếm; định nghĩa về bài toán Mở rộng truy vấn và một số vấn đề gặp phải. Giới thiệu một số phương pháp mở rộng truy vấn tiêu biểu đã được đưa ra từ trước tới nay. phân tích, đề xuất một phương pháp để giải quyết bài toán Mở rộng truy vấn cho tiếng Việt và trình bày việc áp dụng phương pháp đề xuất để xây dựng Hệ thống tìm kiếm tiếng Việt. Trình bày quá trình thực nghiệm của luận văn cho bài toàn Mở rộng truy vấn và việc áp dụng mô hình trên vào hệ thống tìm kiếm tiếng Việt, từ đó đưa ra một số đánh giá, nhận xét các kết quả đạt được.

  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Hậu;  Advisor: Nguyễn, Trí Thành (2011)

  • Giới thiệu về phương pháp học tích cực. Đưa ra mô h́ình học tích cực, so sánh giữa hai mô h́ình học thụ động và học tích cực. Từ đó nêu ra được ưu điểm của học tích cực và các miền ứng dụng. Trình bày cơ sở lý thuyết của phương pháp học tích cực.