Search

Current filters:

Search

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Công Hòa;  Advisor: Ngô, Quốc Tạo, người hướng dẫn (2012)

 • 58 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Hệ thống thông tin -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Đưa ra các kiến thức cơ bản về kỹ thuật giấu tin và thủy vân, từ đó chỉ ra thủy vân là một nhánh của giấu tin. So sánh các phương pháp thủy vân trên miền không gian, miền tần số và thủy vân thuận nghịch (TVTN). Tuy nhiên, mục đích của thủy vân khác hoàn to (...); Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương Hoa;  Advisor: Hồ, Văn Canh (2009)

 • Trình bày những khái niệm cơ bản liên quan đến giấu tin nói chung, mô hình kỹ thuật giấu tin, các cách tiếp cận để giải quyết bài toán giấu tin và phân tích một số kỹ thuật giấu tin mật trong ảnh số. Trình bày một số kỹ thuật thủy vân ẩn bền vững trong ảnh. Qua việc phân tích, đánh giá ưu, nhược điểm của từng kỹ thuật, chất lượng ảnh nhúng thủy vân và tính bền vững của thủy vân, đưa ra một số giải pháp nâng cao độ an toàn cho thủy vân. Tìm hiểu bài toán phân tích tin ẩn trong ảnh: phát hiện ảnh có giấu tin và trích chọn ra thông điệp (hoặc một phần thông điệp) đã giấu, sửa đổi hay phá hủy thông tin đã phát hiện...nhằm giải quyết vấn đề phát hiện có sự tồn tại của tin ẩn hay không. Qua đó đưa ra một số kỹ thuật phát hiện ảnh giấu tin theo hướng tiếp cận chủ yếu sử dụng lý thuyết xác ...

 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Thủy;  Advisor: Trịnh, Nhật Tiến (2012)

 • Tổng quan về mật mã, mã hóa dữ liệu và chữ ký số. Giới thiệu về mật mã lưỡng tử, phân phối khóa lượng tử và trình bày ứng của mật mã lượng tử. Áp dụng mật mã lượng tử để truyền khóa mật mã: ví dụ về một số hệ mật hóa đối xứng; ví dụ chữ kỹ số RSA; ví dụ mi (...)

 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Minh Đức;  Advisor: Hồ, Văn Canh (2011)

 • Nghiên cứu tổng quan về lĩnh vực giấu tin, những khái niệm cơ bản, ứng dụng thực tiễn của giấu thông tin trong môi trường đa phương tiện. Phân tích và tìm hiểu một số thuật toán giấu tin trong ảnh tĩnh. Đồng thời, phân tích khả năng tấn công hệ giấu tin mậ (...)

 • Thesis


 • Authors: Trần, Long;  Advisor: Hồ, Văn Canh (2011)

 • Tìm hiểu về thực tiễn công tác quản lý và xử lý ảnh DICOM trong ngành Y tế. Xác định nhu cầu bảo mật trong việc sử dụng ảnh y tế theo chuẩn DICOM. Phân tích cấu trúc chuẩn DICOM và dữ liệu ảnh DICOM. Tìm hiểu cơ sở lý thuyết các thuật toán mã hóa, lựa chọn (...)

 • Thesis


 • Authors: Huỳnh, Bá Diệu (2017)

 • - Đề xuất sử dụng mã Hamming trong quá trình giấu tin để tránh nhận tin sai nếu tệp mang tin bị tấn công; đề xuất cách chọn mẫu dữ liệu, vị trí bit điều chỉnh trên mỗimẫu, cách điều chỉnh bit trên mỗimẫu để nâng cao độ mậtcủakỹthuậtgiấu và giảm sự sai khácgiữamẫugốc và mẫu mang tin. - Áp dụng hai phương pháp giấu tin trong dữ liệu mediacho trường hợp cụ thể làâm thanh sốđể giấu tin, bằngcách điều chỉnh hai bit trong 25 mẫu để giấu 4 bit và điều chỉnh 1 bit trong khối 256 mẫu để giấu 8 bit. - Cải tiến kỹ thuật giấu tin dùngphương pháp điều chỉnh tiếng vọng và đề xuất hai kỹ thuật giấu tin trên miền tần số, sử dụng biến đổi Fourier và biến đổi wavelet

 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Đức Nam;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Hóa (2009)

 • Tổng quan về lọc thư điện tử theo phân tích nội dung: giới thiệu các khái niệm liên quan đến thư điện tử, giao thức mạng sử dụng trong dịch vụ thư; tìm hiểu mô hình, thành phần tham gia quá trình lọc thư; tìm hiểu số liệu thống kê liên quan đến vấn đề thư (...)

 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thu Uyên;  Advisor: Nguyễn, Hữu Ngự (2011)

 • Nghiên cứu về an toàn thông tin, mật mã, các nguy cơ mất an toàn thông tin trên mạng, hệ thống tiêu chuẩn đánh giá hệ thống an toàn thông tin, cụ thể ở đây là 2 tiêu chuẩn Common Criteria –CC và CEM. Đềxuất biện pháp và giải pháp đánh giá hệ thống an toàn thông tin. Triển khai thử nghiệm đánh giá một số thành phần trong hệ thống thực tế.