Search

Current filters:

Search

Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Bùi, Thị Thắm;  Advisor: Đặng, Văn Đức (2013)

  • • Nghiên cứu tổng quan về mô hình Điện toán đám mây (Cloud Computing) • Nghiên cứu về dịch vụ dựa trên vị trí (Location Based Services – LBS) • Nghiên cứu cấu trúc CSDL ứng dụng trong điện toán đám mây • Nghiên cứu, ứng dụng mô hình Điện toán đám mây của Google, cấu trúc CSDL Google Bigtable, Datastore • Xây dựng CSDL trong dịch vụ dựa trên vị trí trên nền tảng điện toán đám mây của Google cho bài toán tìm kiếm các điểm đặt cột ATM xung quanh một vị trí trên bản đồ

  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Tú--;  Advisor: Nguyễn, Tuệ , người hướng dẫn (2013)

  • Luận văn ThS. Hệ thống thông tin -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Tổng quan về cơ sở dữ liệu mở rộng. Trình bày một số mô hình cơ sở dữ liệu (CSDL) mở rộng như cơ sở dữ liệu tích cực, cơ sở dữ liệu thời gian và cơ sở dữ liệu không gian cùng với các ứng dụng của chúng. Hệ quản trị CSDL postgreSQL và Postgis. Trình bày ngh (...); Electronic Resources

  • Thesis


  • Authors: Ngô, Thị Thanh Hòa;  Advisor: Nguyễn, Tuệ (2011)

  • Tổng quan về cơ sở dữ liệu quan hệ và các loại ràng buộc trên cơ sở dữ liệu (CSDL) quan hệ. Trình bày cơ sở lý thuyết của cơ sở dữ liệu tích cực, cấu trúc và việc xây dựng các quy tắc ECA. Cài đặt các quy tắc ECA bằng SQL