Search

Current filters:

Search

Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Lý, Thị Thu Hiền (2007)

  • Hệ thống hóa những vấn đề lý luận của việc xác định giá trị doanh nghiệp, nghiên cứu các phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp đang được sử dụng phổ biến trên thế giới; Đánh giá thực trạng việc xác định giá trị doanh nghiệp ở Việt Nam trong thời gian qua, nêu những ưu điểm và hạn chế của các phương pháp đang được áp dụng ở Việt Nam; Đưa ra giải pháp để áp dụng được các phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp tiên tiến ở Việt Nam: cổ phần hoá, phát triển thị trường chứng khoán và thị trường bất động sản.