Search

Current filters:

Search

Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Phùng, Văn Quý (2017)

 • + Hệ thống hóa và làm rõ các vấn đề lý luận và thực tiễn về động lực và tạo động lực cho người lao động tại các tổ chức, doanh nghiệp. + Phân tích và đánh giá thực trạng động lực và tạo động lực làm việc cho người lao động tại công ty TNHH Dược Phẩm Gia Minh, để khái quát những mặt được, những mặt hạn chế trong công tác tạo động lực của Công ty TNHH Dược phẩm Gia Minh đã thực hiện trong thời gian qua.

 • Thesis


 • Authors: Cao, Lan Anh (2017)

 • - Luận văn đã hệ thống các lý thuyết có liên quan đến chất lượng dịch vụ, chất lượng dịch vụ thẻ của các ngân hàng thương mại, trong đó có các nội dung về khái niệm dịch vụ thẻ, khái niệm về chất lượng dịch vụ thẻ, sự cần thiết phải nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ, các mô hình nghiên cứu có liên quan đến chất lượng dịch vụ thẻ được các tác giả trong và ngoài nước công bố. - Kết quả phân tích này đã chỉ ra dịch vụ thẻ tại Chi nhánh đã có được những kết quả như doanh thu từ dịch vụ thẻ tiếp tục được duy trì và phát triển khá ổn định, dịch vụ thẻ được đầu tư với nhiều triển khai, nguồn lực tài chính và cơ sở vật chất của Chi nhánhđược đầu tư đầy đủ, đảm bỏa khả năng phục vụ khách hàng. Tuy nhiên, vẫn có một số điểm còn tồn tại như việc nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ quản lý thẻ còn...

 • Thesis


 • Authors: Vũ, Văn Lá;  Advisor: Quách, Mạnh Hào (2013)

 • Electronic Resources; Tổng quát về cổ tức, chính sách cổ tức, giá trị doanh nghiệp, các phương thức trả cổ tức, các chính sách chi trả cổ tức, các yếu tố ảnh hưởng đến lựa chọn chính sách cổ tức của doanh nghiệp. Nghiên cứu thực trạng chính sách cổ tức và giá trị doanh nghiệp t (...)

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Anh Tuấn;  Advisor: Nguyễn, Mạnh Tuân (2013)

 • Electronic Resources; Góp phần hệ thống hóa và làm rõ lý luận về thuế và quản lý thu thuế, và vai trò của thuế đối với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đánh giá thực trạng hoạt động quản lý thu thuế, chỉ ra được những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân của nó (...)