Search

Current filters:

Search

Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Đinh, Tuấn Đạt;  Advisor: Vũ, văn Hùng (2016)

  • Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu; cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển các khu công nghiệp theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh. Chương 2: Phương pháp nghiên cứu của đề tài. Chương 3: Thực trạng phát triển các khu công nghiệp theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2011 - 2015. Chương 4: Phương hướng và giải pháp phát triển các khu công nghiệp theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2016 - 2020; Electronic Resources