Search

Current filters:

Search

Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Ngô, Thùy Dung;  Advisor: Phạm, Thị Hồng Điệp (2012)

  • Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết và kinh nghiệm quốc tế về lựa chọn đầu tư công. Phân tích thực trạng lựa chọn đầu tư công ở Việt Nam: thời kỳ trước Đổi mới (trước năm 1986); Giai đoạn Đổi mới (Từ 1986 đến nay); Những vấn đề đặt ra của việc lựa chọn đầu tư côn (...)

  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Tuyết Mai;  Advisor: Phan, Huy Đường (2011)

  • Hệ thống hóa có bổ sung làm sáng tỏ những vấn đề lý luận quản lý Nhà nước về đào tạo nghề. Nghiên cứu quản lý Nhà nước về đào tạo nghề ở Hà Nội. Phân tích đánh giá thực trạng quản lý Nhà nước về đào tạo nghề ở Hà Nội từ 2001 đến 2010, làm rõ kết quả đạt đư (...)

  • Thesis


  • Authors: Bùi, Thanh Tuấn;  Advisor: Phạm, Thị Hồng Điệp (2011)

  • Hệ thống hóa một số vấn đề lí luận về cơ cấu ngành kinh tế và chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế. Phân tích thực trạng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở tỉnh Điện Biên giai đoạn 2003-2010, đánh giá thành tựu và hạn chế về chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế; c (...)