Search

Current filters:

Search

Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Mỹ Hạnh;  Advisor: Phạm, Văn Dũng (2006)

  • Hệ thống hoá các cơ sở lý luận và kinh nghiệm phát triển dịch vụ bưu chính của một số nước trên thế giới. Phân tích thực trạng phát triển dịch vụ bưu chính viễn thông ở Việt Nam qua tìm hiểu quá trình đổi mới kinh tế và tác động của nó đến sự phát triển dị (...)

  • Other


  • Authors: Trần, Việt Dung;  Advisor: Nguyễn, Hồng Sơn; Trần, Thị Thanh Tú (2017)

  • - Làm rõ tính hiệu quả, toàn diện và linh động của khung quản trị rủi ro Basel II, đồng thời xây dựng các điều kiện áp dụng Hiệp ước vốn Basel trong hệ thống ngân hàng - Phân tích các bài học kinh nghiệm áp dụng Hiệp ước vốn Basel trong hệ thống ngân hàng Trung Quốc và Nhật Bản - Phân tích những thách thức trong việc áp dụng Hiệp ước vốn Basel ở hệ thống ngân hàng Việt Nam - Đề xuất một số giải pháp để hệ thống ngân hàng Việt Nam áp dụng thành công Hiệp ước vốn Basel trên cả ba trụ cột

  • Thesis


  • Authors: Trần Quang Hoàn (2017)

  • phân tích tác động của hội nhập kinh tế quốc tế ảnh hưởng đến xuất khẩu thuỷ sản đồng thời đưa ra một số các giải pháp để tận dụng cơ hội và hạn chế khó khăn nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam. Hy vọng các giải pháp đưa ra sẽ tạo được động lực giúp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu thuỷ sản nước ta ngày càng phát triển.