Search

Current filters:

Search

Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Mỹ Hạnh;  Advisor: Phạm, Văn Dũng (2006)

  • Hệ thống hoá các cơ sở lý luận và kinh nghiệm phát triển dịch vụ bưu chính của một số nước trên thế giới. Phân tích thực trạng phát triển dịch vụ bưu chính viễn thông ở Việt Nam qua tìm hiểu quá trình đổi mới kinh tế và tác động của nó đến sự phát triển dị (...)

  • Thesis


  • Authors: Trần Quang Hoàn (2017)

  • phân tích tác động của hội nhập kinh tế quốc tế ảnh hưởng đến xuất khẩu thuỷ sản đồng thời đưa ra một số các giải pháp để tận dụng cơ hội và hạn chế khó khăn nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam. Hy vọng các giải pháp đưa ra sẽ tạo được động lực giúp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu thuỷ sản nước ta ngày càng phát triển.