Search

Current filters:

Search

Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn Thị Hồng (2017)

  • Luận văn luận giải những vấn đề lý luận và nghiên cứu kinh nghiệm về quản lý nhân lực của một số doanh nghiệp trong nước. Qua đó phân tích, đánh giá thực trạng quản lý nhân lực tại Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 giai đoạn 2014-2016. Qua phân tích luận văn đã chỉ rõ những kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân chủ yếu, trên cơ sở đó đề xuất phương hướng, giải pháp tăng cường quản lý nhân lực tại Công ty cổ phần Sông Đà 7.04

  • Thesis


  • Authors: Hoàng, Thanh Tùng (2017)

  • Luận văn đã giúp hệ thống hóa cơ sở lý thuyết liên quan đến tạo động lực cho người lao động, đặc biệt là người lao động tại các tổ chức tín dụng, ngân hàng. - Xây dựng mô hình lý thuyết đánh giá công tác tạo động lực cho người lao động tại các tổ chức tín dụng, ngân hàng dựa trên học thuyết nhu cầu của Abraham Maslow và học thuyết công bằng của J. Stacy Adams. Ứng dụng mô hình lý thuyết vào đánh giá thực trạng công tác tạo động lực cho người lao động tại Agribank chi nhánh Láng Hạ thông qua bảng hỏi được thiết kế sẵn. Qua đó giúp nhìn nhận những kết quả đạt được, hạn chế và tồn tại trong công tác tạo động lực cho người lao động tại Chi nhánh. - Cuối cùng trên cơ sở khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng, tác giả đề xuất một số giải pháp giúp hoàn thiện công tác tạo động lực là...

  • Thesis


  • Authors: Hoàng, Thị Thúy Ngọc (2017)

  • - Về nội dung: Đề tài chỉ nghiên cứu và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nhân sự tại tập đoàn Ân Nam. -Về không gian: Đề tài tập trung nghiên cứu và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nhân sự tại Tập đoàn Ân Nam. - Về thời gian: Đề tài chỉ nghiên cứu những vấn đề liên quan đến tuyển dụng nhân sự tại Tập đoàn Ân nam trong 3 năm 2014-2015-2016