Search

Current filters:

Search

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Hạnh (2017)

  • Hệ thống hóa và làm sáng tỏ thêm những nội dung chủ yếu về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nói chung và nguồn nhân lực công nghệ thông tin nói riêng dưới góc độ nhà quản lý kinh tế.Phân tích và đánh giá thực trạng chất lượng nguồn nhân lực công nghệ thông tin của Kho bạc nhà nước Việt Nam, từ đó rút ra nguyên nhân và đề xuất phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công nghệ thông tin của kho bạc nhà nước phù hợp với mục tiêu phát triển ngành. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công nghệ thông tin của là yêu cầu từ thực tiễn hoạt động của Kho bạc Nhà nước, nhằm xây dựng đội ngũ nguồn nhân lực công nghệ thông tin đủ phẩm chất, trình độ, năng lực góp phần đảm trách nhiệm vụ to lớn là thực hiện Thu, Chi Ngân sách Nhà nước, Quản lý Thu Chi và Cân đối Thu Chi Ng...

  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Hạnh;  Advisor: Vũ, Đức Thanh (2017)

  • Luận văn đã xây dựng lên khung lý thuyết về quản lý nhà nước đối với các làng nghề nói chung, từ đó đi vào phân tích thực trạng làng nghề và việc quản lý làng nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2010 – 2015, từ đó đề ra các giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý nhà nước đối với các làng nghề trên địa bàn Hà Nội trong những năm tiếp theo. Luận văn đề ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quản lý nhà nước đối với các làng nghề trên địa bàn Hà Nội.