Search

Current filters:

Search

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Hải Yến;  Advisor: Nguyễn, Thị Kim Anh (2012)

  • Hệ thống một số vấn đề lý luận về phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng kinh doanh của Công ty CP Minh Tiến để làm rõ hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty này qua các năm 2008-2011 (...)