Search

Current filters:

Search

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Huyền;  Advisor: Ngô, Văn Lương, người hướng dẫn (2011)

 • 121 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Hệ thống hoá một số vấn đề lý luận và thực tiễn về vai trò quản lý của nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu lao động. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý của Nhà nước trong hoạt động xuất khẩu lao động ở nước ta trong thời gian qua, rút ra một số vấn đề (...); Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Huyền;  Advisor: Nguyễn, Thị Minh Nhàn (2016)

 • Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh: 60 34 01 02 -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016; Electronic Resources; Chương 1: Tổng quan nghiên cứu và cơ sở lý luận về tuyển dụng nhân lực tại doanh nghiệp Chương 2: Phương pháp nghiên cứu Chương 3: Thực trạng tuyển dụng nhân lực tại Công ty Dược phẩm Trung ương 2 Chương 4: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện tuyển dụng nhân lực tại Công ty Dược phẩm Trung ương 2

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Huyền;  Advisor: Lê, Danh Tốn (2018)

 • - Đánh giá tổng quan các nghiên cứu có liên quan. - Hệ thống hóa các lý thuyết cơ bản về quản lý thu Bảo hiểm xã hội. - Phân tích tình hình hoạt động quản lý thu Bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Lưu từ đó đánh giá công tác quản lý thu Bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An; chỉ ra những thành tựu đạt được và giải quyết những hạn chế còn tồn tại. - Đưa ra các giải pháp để hoàn thiện công tác quản lý thu Bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.