Search

Current filters:

Search

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Nhung (2017)

  • Luận văn đã nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về bảo lãnh ngân hàng, phân tích thực trạng phát triển DVBL tại BIDV Cầu Giấy trong giai đoạn 2013 – T3/2017, từ đó chỉ ra những kết quả đạt được và những hạn chế còn tồn tại trong quá trình phát triển DVBL tại Chi nhánh. Tác giả cũng nghiên cứu nguyên nhân dẫn đến những hạn chế còn tồn tại, trên cơ sở đó xây dựng những giải pháp và kiến nghị nhằm phát triển DVBL tại BIDV Cầu Giấy. Trong những giải pháp tác giả đưa ra, một số giải pháp mang tính cấp thiết có thể triển khai ngay, nhưng có những giải pháp mang tính chất dài hạn, cần có kế hoạch và chiến lược phát triển cụ thể.