Search

Current filters:

Search

Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hà;  Advisor: Trần, Anh Tài (2014)

 • - Luận giải được hệ thống chính sách tín dụng sinh viên - Nghiên cứu được kinh nghiệm chính sách tín dụng sinh viên của các nước trên thế giới - Đánh giá sát thực về thực trạng thực hiện chính sách tín dụng sinh viên ở Việt Nam - Đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện chính sách tín dụng sinh viên

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hà;  Advisor: Phạm, Thái Quốc (2011)

 • Nghiên cứu những vấn đề về cơ sở lý luận và thực tiễn của việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Trung Quốc. Nghiên cứu, làm rõ hơn nguyên nhân hình thành, hậu quả từ những mặt trái của FDI ở Trung Quốc. Tổng hợp, đánh giá những giải pháp khắc phục (...)

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hà;  Advisor: Đinh, Thị Thanh Vân , người hướng dẫn (2012)

 • 75 tr. + CD-ROM + tóm tắt; Luận văn ThS. Tài chính và Ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về Chính sách tín dụng, tín dụng ngân hàng. Xác định các yếu tố của chương trình tín dụng chính sách ưu đãi tác động đến hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn. Đánh giá tác động của tín dụng ưu đãi đối với hộ (...); Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hà (2017)

 • - Luận văn đã hệ thống hóa một số vấn đề cơ bản liên quan đến đối tượng và phạm vi nghiên cứu, sự cần thiết phát triển và nội dung phát triển dịch vụ thẻ của ngân hàng thương mại. Thông qua việc nghiên cứu kinh nghiệm phát triển dịch vụ thẻ thanh toán của một số tổ chức, ngân hàng, rút ra bài học cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đông Đô. - Sau khi giới thiệu khái quát về Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đông Đô, luận văn đã khảo sát thực trạng phát triển dịch vụ thẻ tại Chi nhánh, sử dụng mô hình định lượng để đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển dịch vụ thẻ của Chi nhánh. Trên cơ sở đó đưa ra một số nhận xét về những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân. - Trên cơ sở phân tích xu hướng phát triển thị trường dịch vụ ...

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hà;  Advisor: Bùi, Diễm Hằng; Lê, Thị Thu Trang; Dang, Nguyen Anh; Wikander, Lennart; Nguyễn, T. T. H. (2011). Training work for the lecturers at the Vietnam Women's Academy. Current situation and solutions. Master’s thesis, Vietnam National University, Hanoi. (2011)

 • Luận văn nghiên cứu này nhằm đưa ra cái nhìn tổng quan nhất về công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên của Trường cán bộ phụ nữ Trung ương, đánh giá mức độ thành công cũng như những vấn đề còn hạn chế, chưa phù hợp cần khắc phục của từng giai đoạn để trên cơ sở đó xây dựng một chương trình đào tạo, bồi dưỡng mới theo khung logic mà tại đây các hoạt động mang tính cụ thể hơn, thực tế hơn và logic từ hoạt động đến kết quả nhận được. từ đó đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng giáo viên của Trường Cán bộ Phụ nữ Trung ương.