Search

Current filters:

Search

Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hằng;  Advisor: Trần, Thị Thái Hà, 1958- , người hướng dẫn (2013)

 • Luận văn ThS. Tài chính và ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Hệ thống những vấn đề lý luận cơ bản về quản trị rủi ro tín dụng trong kinh doanh ngân hàng. Phân tích và đánh giá thực trạng về quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng liên doanh Việt Nga (NHLD Việt Nga). Đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường quản trị rủ (...); Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hằng;  Advisor: Trần, Thị Thái Hà (2013)

 • Hệ thống những vấn đề lý luận cơ bản về quản trị rủi ro tín dụng trong kinh doanh ngân hàng. Phân tích và đánh giá thực trạng về quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng liên doanh Việt Nga (NHLD Việt Nga). Đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường quản trị rủi ro (...)

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hằng;  Advisor: Trần, Minh Yến (2016)

 • Đề tài được thực hiện nhằm giải đáp cho câu hỏi nghiên cứu: Giải pháp nào được đặt ra nhằm giải quyết việc làm ổn định cho lao động bị thu hồi đất nông nghiệp ở Quận Long Biên? Đánh giá tình hình thu hồi đất nông nghiệp và giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất nông nghiệp, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm giải quyết việc làm cho các hộ dân khi bị thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn quận Long Biên.

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hằng;  Advisor: Tạ, Đức Khánh, người hướng dẫn (2010)

 • 90 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Hệ thống hoá, làm sáng tỏ những vấn đề về lý luận trong đào tạo nghề cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Trình bày một số kinh nghiệm quốc tế trong đào tạo nghề và vận dụng vào Việt Nam. Phân tích và đánh giá thực trạng đào tạo nghề cho n (...); Electronic Resources