Search

Current filters:

Search

Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Vân;  Advisor: Mai, Thị Thanh Xuân (2015)

  • Hệ thống hóa và làm rõ hơn một số vấn đề lý luận cơ bản về quản lý thuế. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý thuế trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2012-2014, phát hiện những hạn chế trong hoạt động này và tìm ra nguyên nhân của nó. Đề xuất một số giải pháp phù hợp với điều kiện cụ thể của tỉnh Hòa Bình, nhằm hoàn thiện công tác quản lý thuế trên địa bàn đến năm 2020. Luận văn cũng có thể sử dụng làm tư liệu tham khảo cho các cấp, chính quyền địa phương về công tác quản lý thuế trên địa bàn.

  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Đức Phương;  Advisor: Trần, Quang Tuyến (2016)

  • Trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề lý luận về quản lý nhân lực trong doanh nghiệp và thực tiễn công tác quản lý nhân lực tại Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Luận văn phân tích thực trạng quản lý nhân lực tại Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, chỉ ra những thành công, hạn chế chủ yếu trong vấn đề này, từ đó đưa ra những quan điểm và đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhân lực tại Tổng công ty Hàng hải Việt Nam phù hợp với yêu cầu CNH– HĐH đất nước theo đề án tái cơ cấu Tổng công ty Hàng hải Việt Nam trong giai đoạn tới.

  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Quang Khải;  Advisor: Phan, Chí Anh (2015)

  • Luận văn nhằm phân tích thực trạng và nâng cao chất lượng sản phẩm trong hoạt động sản xuất của Nhà máy Fujiton Việt Nam hướng tới sự hài lòng của khách hàng, nâng cao khả năng cạnh tranh và sự phát triển bền vững doanh nghiệp.