Search

Current filters:

Search

Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Văn Lá;  Advisor: Quách, Mạnh Hào (2013)

 • Electronic Resources; Tổng quát về cổ tức, chính sách cổ tức, giá trị doanh nghiệp, các phương thức trả cổ tức, các chính sách chi trả cổ tức, các yếu tố ảnh hưởng đến lựa chọn chính sách cổ tức của doanh nghiệp. Nghiên cứu thực trạng chính sách cổ tức và giá trị doanh nghiệp t (...)

 • Thesis


 • Authors: Trịnh, Thị Hoàng Hạnh;  Advisor: Lê, Danh Tốn (2015)

 • Dựa trên những cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý chi đầu tư XD, thực trạng hoạt động quản lý chi đầu tư XD từ NSNN của huyện Thanh Oai trong giai đoạn 2010-2014, luận văn đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý chi đầu tư XD từ NSNN tại huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội.

 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Nguyệt;  Advisor: Tử, Quang Phương (2015)

 • Hệ thống hóa những vấn đề, quy định chung trong công tác quản lý tài chính tại các cơ quàn hành chính nhà nước nói chung và rút ra một số bài học kinh nghiệm từ công tác quản lý tài chính tại một số nước trên thế giới. Phân tích và đánh giá thực trạng công tác quản lý tài chính trong công tác lập, phân bổ và quyết toán ngân sách nhà nước tại Tổng cục Dự trữ Nhà nước. Chỉ ra được những kết quả và những hạn chế cũng như những vướng mắc trong việc triển khai thực hiện công tác quản lý tài chính tại đơn vị. Đề xuất một số giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện công tác quản lý tài chính trong thời gian tới.

 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Hạnh;  Advisor: Phí, Mạnh Hồng (2008)

 • Hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản về chi tiêu công và quản lý chi tiêu công. Khảo sát, phân tích một số kinh nghiệm quốc tế về quản lý chi tiêu công. Tập trung nghiên cứu hoạt động quản lý chi tiêu công ở Việt Nam từ năm 2002 đến nay (không đi sâu ngh (...)