Search

Current filters:

Search

Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Lý, Thị Thu Hiền (2007)

 • Hệ thống hóa những vấn đề lý luận của việc xác định giá trị doanh nghiệp, nghiên cứu các phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp đang được sử dụng phổ biến trên thế giới; Đánh giá thực trạng việc xác định giá trị doanh nghiệp ở Việt Nam trong thời gian qua, nêu những ưu điểm và hạn chế của các phương pháp đang được áp dụng ở Việt Nam; Đưa ra giải pháp để áp dụng được các phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp tiên tiến ở Việt Nam: cổ phần hoá, phát triển thị trường chứng khoán và thị trường bất động sản.

 • Thesis


 • Authors: Dương, Thị Dung;  Advisor: Hoàng, Văn Hải (2015)

 • Mục đích của luận văn là đề xuất được chiến lược kinh doanh tối ưu cho công ty Supe phốt phát và Hoá chất Lâm Thao đến năm 2020. Để hoàn thành mục đích của luận văn đặt ra như trên, luận văn có nhiệm vụ tập trung giải quyết các vấn đề cơ bản sau: Hệ thống hóa cơ sở lý luận về chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Sử dụng các phương pháp nghiên cứu hợp lý để phân tích các căn cứ hình thành trong chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao. Đề xuất và lựa chọn chiến lược kinh doanh tối ưu định hướng đến năm 2020 của công ty cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao

 • Thesis


 • Authors: Thiệu, Văn Đức;  Advisor: Hoàng, Văn Hải (2015)

 • Luận văn nghiên cứu các lý thuyết về chiến lược kinh doanh và các nghiên cứu trước đây do các nhà nghiên cứu thực hiện để hệ thống hóa cơ sở lý luận về chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp, các yếu tố phản ánh chiến lược kinh doanh và các nhân tố ảnh hưởng đến chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Từ đó thu thập dữ liệu để phân tích, đánh giá về thực trang kinh doanh của Công ty Cổ phần đầu tư đô thị và khu công nghiệp Sông Đà 7 qua các yếu tố về năng lực tài chính, nguồn nhân lực, trình độ quản lý và cơ cấu tổ chức, khả năng ứng dụng khoa học công nghệ, khả năng phát triển các dự án tiếp theo cũng như các nhân tố ảnh hưởng đến chiến lược kinh doanh của Công ty. Sau đó đưa ra các phương án chiến lược đề xuất, lựa chọn chiến kinh doanh bất động sản của Công ty.

 • Thesis


 • Authors: Cao, Phương Lan;  Advisor: Mai, Thanh Lan (2015)

 • Làm rõ cơ sở lý luận về đào tạo nhân lực nói chung và đào tạo nhân lực của doanh nghiệp nói riêng. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác đào nhân lực tại công ty Cổ phần may Bắc Hà Việt Nam tìm ra những vấn đề còn tồn tại và yếu kém trong công tác đào tạo n nhân lực tại Công ty. Nghiên cứu đưa ra những giải pháp, đề xuất có tính khả thi, có cơ sở khoa học nhằm thúc đẩy công tác đào tạo nhân lực tại công ty Cổ phần may Bắc Hà Việt Nam.

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Quỳnh;  Advisor: Nguyễn, Mạnh Tuân (2015)

 • Đề tài tập trung nghiên cứu vấn đề quản trị nhân lực tại Công ty Cổ phần may Tiên Lữ, trong đó đi sâu vào nhận định, đánh giá khái quát về thực trạng công tác tuyển dụng và đào tạo nhân lực của Công ty trong những năm qua. Từ đó, chỉ ra những mặt tích cực, mặt còn tồn tại và trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân lực cho Công ty Cổ phần may Tiên Lữ một cách hữu hiệu nhất.

 • -


 • Authors: Lý, Công Hòa;  Advisor: Nguyễn, Đăng Minh (2016)

 • Ngày nay khi KT-XH ngày càng phát triển thì việc ứng dụng các mô hình quản trị, Cũng như giải pháp CNTT, Ngân hàng vào các lĩnh vực khác nhau cũng ngày càng trở thành yêu cầu cần thiết không thể thiếu nhằm nâng cao chất lượng, năng suất công việc đặc thù trong các lĩnh vực đó, đem lại hiệu quả KT-XH rõ rệt. Lĩnh vực Bệnh viện hiện nay đang và sẽ trở thành lĩnh vực được áp dụng phổ biến và chủ yếu trong vấn đề công nghệ, góp phần nâng cao nâng cao hiệu quả công việc và phù hợp với sự phát triển KT-XH hiện hành.