Search

Current filters:

Search

Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Anh Tuấn;  Advisor: Nguyễn, Mạnh Tuân (2013)

 • Electronic Resources; Góp phần hệ thống hóa và làm rõ lý luận về thuế và quản lý thu thuế, và vai trò của thuế đối với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đánh giá thực trạng hoạt động quản lý thu thuế, chỉ ra được những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân của nó (...)

 • Thesis


 • Authors: Vũ Thị Thu Trang (2017)

 • Luận văn đã hệ thống hoá có chọn lọc một số vấn đề cơ bản liên quan đến quản lý tài chính bệnh viện công lập như: khái niệm, đặc điểm, vai trò của bệnh viện công lập, nội dung quản lý tài chính bệnh viện công lập... Luận văn cũng chỉ ra các tiêu chí đánh giá hiệu quả quản lý tài chính bệnh viện công lập. Bên cạnh đó luận văn đã sử dụng các phương pháp như thống kê, phân tích, phương pháp thu thập số liệu, xử lý số liệu thông qua các bảng biểu để thấy được thực trạng quản lý tài chính tại Bệnh viện Y học cổ truyền – Bộ Công An. Trên cơ sở đó rút ra được một số nhận xét về những kết quả đạt được, những mặt hạn chế và nguyên nhân của nó. Trên cơ sở phân tích phương hướng quản lý tài chính tại Bệnh viện Y học cổ truyền – Bộ Công An, kết hợp với những kết luận ở chương 3, tác giả đã đề ...

 • Thesis


 • Authors: Bùi Mạnh Cường (2017)

 • Với mục tiêu phòng ngừa và hạn chế RRTD, luận văn đã xây dựng một khung lý thuyết cơ bản cho Quản trị RRTD đồng thời luận văn cũng đi sâu phân tích tình hình thực tế về hoạt động tín dụng tại Home Credit Việt Nam, việc tổ chức quản trị RRTD tại Home Credit Việt Nam để từ đó thấy được những thành tựu trong việc kiểm soát RRTD tại đây cũng như những hạn chế mà Home Credit Việt Nam gặp phải về cơ cấu dư nợ tín dụng, về nhân lực, về giám sát tín dụng. Trên cơ sở phân tích những nguyên nhân gây ra RRTD tại Home Credit Việt Nam, tác giả đề xuất những giải pháp để nâng cao hiệu quả Quản trị RRTD như xây dựng chính sách tín dụng hợp lý, cải tiến quy trình tín dụng, hoàn thiện xếp hạng tín dụng nội bộ theo chuẩn Basel II … Đồng thời tác giả cũng đưa ra kiến nghị đối với Chính phủ và NHNN ...

 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Nguyệt;  Advisor: Tử, Quang Phương (2015)

 • Hệ thống hóa những vấn đề, quy định chung trong công tác quản lý tài chính tại các cơ quàn hành chính nhà nước nói chung và rút ra một số bài học kinh nghiệm từ công tác quản lý tài chính tại một số nước trên thế giới. Phân tích và đánh giá thực trạng công tác quản lý tài chính trong công tác lập, phân bổ và quyết toán ngân sách nhà nước tại Tổng cục Dự trữ Nhà nước. Chỉ ra được những kết quả và những hạn chế cũng như những vướng mắc trong việc triển khai thực hiện công tác quản lý tài chính tại đơn vị. Đề xuất một số giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện công tác quản lý tài chính trong thời gian tới.

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Yến;  Advisor: Nguyễn, Đức Tú (2016)

 • Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu, cơ sở lý luận về dịch vụ cho vay khách hàng cá nhân của NHTM và thực tiễn. Chương 2: Phương pháp và thiết kế nghiên cứu. Chương 3: Thực trạng dịch vụ cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Chương 4: Giải pháp tăng cường dịch vụ cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.; Luận văn ThS. Tài chính - Ngân hàng: 60 34 02 01 -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016; Electronic Resources