Search

Current filters:

Search

Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Dương, Quỳnh Chi;  Advisor: Nguyễn, Minh Phong (2013)

  • Hệ thống hóa lý luận về lạm phát, đưa ra một số cách tiếp cận, phân loại lạm phát theo nguyên nhân, tính chất và quá trình bộ lộ của lạm phát. Góp phần phân tích tình hình lạm phát ở Việt Nam từ khi tham gia vào tổ chức thương mại thế giới (WTO) năm 2007 đến nay. Đề xuất một số giải pháp cụ thể, cấp thiết góp phần kiềm chế lạm phát ở Việt Nam trong thời gian tới.