Search

Current filters:

Search

Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Thuyết;  Advisor: Trần, Quốc Thành, người hướng dẫn (2011)

  • 110 tr. + CD-ROM + Tóm tắt; Nghiên cứu cơ sở lý luận của quản lý chất lượng đào tạo ở cơ sở giáo dục đại học. Khảo sát, đánh giá chất lượng đào tạo và quản lý chất lượng đào tạo ở Viện Đại học Mở Hà Nội. Đề xuất các biện pháp bảo đảm chất lượng ở Viện Đại học Mở Hà Nội đáp ứng yêu cầ (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Quản lý giáo dục --Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011