Search

Current filters:

Search

Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hằng;  Advisor: Phạm, Kim Chung (2016)

  • Nghiên cứu về các quan điểm dạy học hiện đại trong đó đặc biệt chú trọng tới cơ sở lý luận của dạy học tích hợp. Nghiên cứu về lý luận phát triển chƣơng trình và đề án đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục. Tìm hiểu thực tế chương trình dạy và học chủ đề “Năng lượng hạt nhân” trong môn Vật lý, Hóa học và Sinh học ở trong nước. Tìm hiểu thực tế việc dạy học tích hợp hiện nay ở khối THPT. Nghiên cứu nội dung kiến thức về năng lượng ở các môn khoa học tự nhiên, vận dụng lý luận dạy học tích hợp để xây dựng và tổ chức hoạt động dạy học chủ để tích hợp “Năng lượng hạt nhân” . Soạn thảo tiến trình dạy họctheo dạy học giải quyết vấn đề, dạy học trải nghiệm sáng tạo để tổ chức hoạt động dạy học chủ để tích hợp Năng lượng hạt nhân”. Tiến hành thực nghiệm sư phạm theo tiến trình dạy học đã s...

  • Thesis


  • Authors: Lưu, Thị Hòa (2017)

  • - Tổng quan cơ sở lí luận về năng lực GQVĐ và việc phát triển năng lực GQVĐ cho HS THCS - Quan điểm về đổi mới PPDH ở trường phổ thông và việc áp dụng một số PPDH tích cực vào trong DH. Cơ sở lí luận về phương pháp BTNB và phương pháp DH theo góc. - Tiến hành điều tra thực trạng phát triển năng lực GQVĐ cho HS THCS thông qua DH môn hóa học qua phiếu điều tra 20 GV và 240 HS ở 3 trường THCS An Hòa; Hồng Phong; Đại Bản thuộc huyện An Dương, TP Hải Phòng. - Phân tích được cấu trúc; nội dung chương trình; mục tiêu và các mức độ kiến thức cần đạt được ở chương Hiđro - Nước. - Đưa ra một số PPDH tích cực có thể sử dụng DH trong chương Hiđro -Nước: Phương pháp BTNB và phương pháp DH theo góc. - Xây dựng được 10 tình huống có vấn đề sử dụng trong DH chương Hiđro -Nước. - Đưa ra các ng...