Search

Current filters:

Search

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Hường;  Advisor: Nguyễn, Thế Hưng, người hướng dẫn (2012)

  • 118 tr. + CD-ROM + Tóm tắt; Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học (Bộ môn Sinh học) -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Nghiên cứu đặc trưng của các phương pháp dạy học tích cực. Trình bày cơ sở lý luận của dạy học dự án: đặc điểm dạy học theo dự án, ý nghĩa của dạy học theo dự án, quá trình thiết kế và tổ chức dạy học theo dự án nhằm phát triển các hoạt động nhận thức tích (...); Electronic Resources