Search

Current filters:

Search

Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Bùi, Thị Mơ;  Advisor: Phạm, Xuân Hoan (2017)

  • Luận văn đã đề cập đến xu hướng dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh. Hệ thống hóa và làm rõ các khái niệm năng lực và năng lực giải quyết vấn đề, các biểu hiện của năng lực giải quyết vấn đề, biện pháp phát triển và phương pháp kiểm tra đánh giá năng lực giải quyết vấn đề, khái niệm tích hợp liên môn và dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn, các phương pháp dạy học thường dùng trong dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn. Luận văn đã phân tích cấu trúc nội dung chương “Cacbon - Silic” thuộc chương trình Hóa học 11 nâng cao từ đó xác định mối liên quan kiến thức của các môn học khác với kiến thức của chương này; đồng thời đề xuất nguyên tắc và quy trình xây dựng chủ đề tích hợp liên môn. Trên cơ sở đó xây dựng 2 chủ đề dạy họ...

  • Thesis


  • Authors: Lê, Quang Chung;  Advisor: Nguyễn, Nhụy (2013)

  • Năng lực giải toán chỉ có thể được hình thành và phát triển trong quá trình giải toán của học sinh. Giải bài tập toán là nội dung quan trọng trong học tập, do đó việc tăng cường cho học sinh vận dụng kiến thức vào nhiều tình huống khác nhau thông qua hệ thống bài tập có tác dụng khắc sâu kiến thức, rèn luyện kỹ năng, vừa có tác dụng rèn luyện cho học sinh năng lực tư duy, năng lực phân tích tổng hợp, năng lực khái quát hóa, năng lực suy luận, năng lực tư duy lôgic, năng lực rút gọn quá trình suy luận, năng lực tư duy linh hoạt, năng lực tìm ra lời giải hay, năng lực tư duy thuận nghịch, trí nhớ toán học, hình thành và giải quyết các vấn đề toán học trong các tình huống hoàn cảnh khác nhau,... Thông qua việc giải các bài tập toán giúp học sinh hình thành thế giới quan duy vật biện ch...

  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Ngọc Hồi;  Advisor: Trần, Khánh Thành, 1957- , người hướng dẫn (2013)

  • Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học -- Trường đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Trình bày cơ sở lí luận và thực tiễn của vấn đề dạy học truyện cổ tích từ góc độ tự sự học. Cơ sở khoa học bao gồm: Thực trạng dạy và học các truyện cổ tích trong nhà trường hiện nay. Đề ra một số giải pháp dạy học truyện cổ tích từ góc độ tự sự học theo h (...); Electronic Resources