Search

Current filters:

Search

Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Lê, Quang Chung;  Advisor: Nguyễn, Nhụy (2013)

  • Năng lực giải toán chỉ có thể được hình thành và phát triển trong quá trình giải toán của học sinh. Giải bài tập toán là nội dung quan trọng trong học tập, do đó việc tăng cường cho học sinh vận dụng kiến thức vào nhiều tình huống khác nhau thông qua hệ thống bài tập có tác dụng khắc sâu kiến thức, rèn luyện kỹ năng, vừa có tác dụng rèn luyện cho học sinh năng lực tư duy, năng lực phân tích tổng hợp, năng lực khái quát hóa, năng lực suy luận, năng lực tư duy lôgic, năng lực rút gọn quá trình suy luận, năng lực tư duy linh hoạt, năng lực tìm ra lời giải hay, năng lực tư duy thuận nghịch, trí nhớ toán học, hình thành và giải quyết các vấn đề toán học trong các tình huống hoàn cảnh khác nhau,... Thông qua việc giải các bài tập toán giúp học sinh hình thành thế giới quan duy vật biện ch...

  • -


  • Authors: Nguyễn, Thị Tươi;  Advisor: Nguyễn, Minh Tuấn (2015)

  • Đào tạo những người phát triển tàn diện, có tư duy sáng tạo, có năng lực thực hành giỏi, có khả năng đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao trước yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa –hện đại hóa gắn với phát triển nền kinh tế tri thức à xu hướng toàn ầu hóa là nhiệm vụ cấp bách đối với ngành giáo dục nước ta hiện nay. Để thực hiện được nhiệm vụ đó thì sự nghiệp giáo dục cần đợc đổi mới. Cùng với những thay đổi về nội dung, cần có những đổi mới căn bản về tư duy giáo dục và phương pháp dạy học, trong đó phương pháp dạy học môn toán là một yếu tố quan trọng. Bởi vì toán học có liên quan cặtcẽ với thực tế và có ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau của khoa học, công nghệ, sản xuất và đời sống xã hội hiện đại, nó thúc đẩy mạnh mẽ các quá trình tự động hóa sản xuất, trở thành công cụ thi...

  • Thesis


  • Authors: Vũ, Văn Cát;  Advisor: Nguyễn, Đức Chính, Người hướng dẫn; Đặng, Xuân Hải, Người hướng dẫn (2008)

  • 116 tr. + CD-ROM + tóm tắt; Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về kiểm tra đánh giá nói chung và kiểm tra đánh giá môn học nói riêng, làm sáng tỏ vai trò của công tác kiểm tra đánh giá trong quá trình dạy học - một yếu tố quan trọng. Nghiên cứu thực trạng kiểm tra đánh giá kết quả học (...); Electronic Resources; Luận văn ThS Lý luận và phương pháp dạy học (Bộ môn Vật lý) -- Khoa Sư phạm. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008