Search

Current filters:

Search

Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Hà, Văn Công;  Advisor: Đặng, Văn Cúc (2013)

  • Hệ thống hoá một số vấn đề lý luận về quản lý và bồi dưỡng Nghiệp vụ quản lý cho Hiệu trưởng các trường Trung học cơ sở (THCS). Tìm hiểu thực trạng trình độ Nghiệp vụ quản lý của Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng các trường THCS và hoạt động bồi dưỡng Nghiệp vụ quản lý cho đội ngũ này ở các trường THCS huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Đề xuất một số biện pháp bồi dưỡng Nghiệp vụ quản lý cho Hiệu trưởng các trường THCS nhằm xây dựng đội ngũ Hiệu trưởng có đủ năng lực để hoàn thành tốt công tác quản lý trường THCS đáp ứng yêu cầu phát triển của bậc học trong thời kỳ mới.