Search

Current filters:

Search

Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Văn Hà;  Advisor: Trần, Hữu Hoan , người hướng dẫn; Hà, Nhật Thăng, người hướng dẫn (2013)

  • Luận văn ThS. Quản lý giáo dục -- Trường Đại học Giáo dục . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý hoạt động dạy học ở trường trung học phổ thông (THPT). Khảo sát, đánh giá thực trạng việc quản lý hoạt động dạy học ở trường THPT Na Dương tỉnh, Lạng Sơn. Đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học ở trường THPT (...); Electronic Resources

  • -


  • Authors: Đỗ, Thị Mai Hương;  Advisor: Đặng, Quốc Bảo (2015)

  • Hoạt động dạy - học là một hoạt động đặc trưng trong nhà trường, là con đường cơ bản nhất để thực hiện mục đích của quá trình giáo dục xã hội. Chất lượng giáo dục nói chung và chất lượng dạy -học nói riêng là cơ sở chủ yếu để đánh giá hiệu quả quản lý của chủ thể giáo dục đồng thời biểu đạt mức độ phát triển nhà trường, của một hệ thống giáo dục. Bộ trưởng Bộ Giáo dụcđã đánh giá: “Chất lượng và hiệu quả giáo dục nhìn chung còn thấp so với yêu cầu của đất nước và trình độ tiên tiến của các nước trong khu vực”. Để khắc phục thực trạng chất lượng giáo dục nói trên cần có sự nghiên cứu sâu sắc của nhà trường nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động dạy - học.