Search

Current filters:

Search

Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Phạm, Văn Gia (2016)

  • Nghiên cứu tài liệu, làm sáng tỏ một số vấn đề cơ bản của tư duy, tư duy sáng tạo. -Nghiên cứu những biểu hiện của tư duy sáng tạo của học sinh trung học phổ thông và sự cần thiết phải rèn luyện tư duy sáng tạo cho học sinh phổ thông qua dạy học bài tập. Tìm hiểu thực trạng của dạy và học bài toán tìm công thức số hạng số hạng tổng quát của 1 dãy số. Đề xuất các biện pháp cần thiết để rèn luyện tư duy sáng tạo cho học sinh qua dạy bài tập tìm công thức số hạng số hạng tổng quát của 1 dãy số. Tổ chức dạy thực nghiệm để kiểm nghiệm tính khả thi và hiệu quả của đề tài