Nghiên cứu, đánh giá dự tính khí hậu tương lai độ phân giải cao cho khu vực Hà Tĩnh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33282Nghiên cứu, đánh giá dự tính khí hậu tương lai độ phân giải cao cho khu vực Hà Tĩnh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33282