Nghiên cứu xác định điều kiện hấp phụ hơi benzen của than hoạt tính, zeolit A, zeolit Y, zeolit MOR và định hướng xử lý hơi benzen trong môi trường

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33284Nghiên cứu xác định điều kiện hấp phụ hơi benzen của than hoạt tính, zeolit A, zeolit Y, zeolit MOR và định hướng xử lý hơi benzen trong môi trường

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33284