Hệ phương trình elliptic á tuyến tính cấp hai

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33287Hệ phương trình elliptic á tuyến tính cấp hai

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33287