Nghiên cứu điều chế Hydrotalcite làm vật liệu hấp phụ xử lý Ion độc hại trong môi trường nước

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33288Nghiên cứu điều chế Hydrotalcite làm vật liệu hấp phụ xử lý Ion độc hại trong môi trường nước

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33288